• مقاومت 0.22 اهم یک وات 5 درصد خطا کربنی
مقاومت 0.22 اهم یک وات 5 درصد خطا کربنی

مقاومت 0.22 اهم یک وات 5 درصد خطا کربنی

150 تومان
  • 50 یا بیشتر 145 تومان
  • 100 یا بیشتر 140 تومان
این محصول داری حداقل 10 عدد خرید می باشد

ادوات لحیم کاری